9.9.9. Indsigtsret

Hvis en person efter persondatalovens § 31, stk. 1, fremsætter begæring om indsigt, skal den dataansvarlige give den pågældende meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende.

Behandles der, jf. lovens § 1, stk. 1, oplysninger om den registrerede skal der på let forståelig måde gives meddelelse om:

  • hvilke oplysninger der behandles
  • behandlingens formål
  • kategorierne af modtagere af oplysningerne, og
  • tilgængelig information om hvorfra disse oplysninger stammer

Den dataansvarlige skal snarest besvare begæringen. Er begæringen ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, skal den dataansvarlige underrette den pågældende om grunden hertil samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge, jf. § 31, stk. 2.

Der er i § 32 fastsat en række undtagelser til indsigtsretten.

I lovens § 34, stk. 1, foreskrives det, at indsigt efter lovens § 31, stk. 1, som udgangspunkt skal gives skriftligt, hvis den registrerede anmoder herom.

Datatilsynet har udsendt vejledning 126 10/7 2000 om registreredes rettigheder efter reglerne i kapitel 8-10 i lov om behandling af personoplysninger (rettighedsvejledningen) , hvor indsigtsretten behandles under punkt 3.