9.9.1. Lovens område

Persondataloven gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register, jf. § 1, stk. 1. Lovens § 5, stk. 1-3, §§ 6-8, § 10, § 11, stk. 1, § 38 og § 40 gælder endvidere for manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder, jf § 1, stk. 3.

For den offentlige forvaltnings vedkommende omfatter loven som udgangspunkt alle former for forvaltningsvirksomhed, herunder såvel i forbindelse med afgørelsessager som faktisk forvaltningsvirksomhed. Lovens regler er uddybet i en række bekendtgørelser og vejledninger samt i Datatilsynets praksis, der i et vist omfang er tilgængelig på www.datatilsynet.dk .

9.9.1.1. Elektronisk databehandling

Persondataloven gælder for behandling af personoplysninger, som sker elektronisk, fx når der anvendes ESDH-systemer, elektronisk journalisering, scanning, tekstbehandling eller regneark, eller hvis en oplysning videregives ved hjælp af et elektronisk medie, fx internettet.

9.9.1.2. Manuelle registre

Ligeledes gælder persondataloven, hvis personoplysningerne indgår i et manuelt register. Af lovens forarbejder fremgår, at manuelle registre, såsom fortegnelser, kartotekskasser, journalkortsystemer og andre samlinger af manuelt materiale, som opbevares struktureret efter bestemte kriterier vedrørende personer for at lette adgangen til de indeholdte personoplysninger, er omfattet af bestemmelsens registerbegreb.

Derimod er manuelle akter, som indgår i den dataansvarliges konkrete sagsbehandling, mapper med sagsakter eller samlinger af sådanne mapper, ikke omfattet af registerbegrebet.

9.9.1.3. Personoplysninger

Ved "personoplysninger" forstås ifølge § 3, nr. 1, enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede).

9.9.1.4. Behandling

Ved "behandling" forstås ifølge § 3, nr. 2, enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, som oplysningerne gøres til genstand for. Omfattet af begrebet er fx indsamling, registrering, videregivelse, opbevaring, samkøring og sletning.

9.9.1.5. Den dataansvarlige

I § 3, nr. 4, defineres "den dataansvarlige" som den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger.