23.4.1. Generelt

Timelønnede, der ikke er funktionærer, har ret til ferie med 12½ pct. feriegodtgørelse, jf. Fel. § 24.

Øvrige medarbejdere, der er omfattet af ferieaftalen, har ret til løn + særlig feriegodtgørelse på 1½ pct., men kan vælge i stedet at holde ferie med feriegodtgørelse på 12 pct., jf. Fel. § 23, stk. 5.

23.4.1.1. Løn under ferie

Løn under ferie er den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet, hvortil lægges værdien af eventuelle personalegoder, som den ansatte ikke råder over under ferien, jf. Fel. § 23, stk. 2.

En ansat, der er ansat i en anden stilling , når ferien holdes, end den stilling, den pågældende var i, da ferien blev optjent, skal således have lønnen i den nye stilling. Som eksempel kan nævnes en elev, som efter endt uddannelse fortsætter ansættelsen, nu som udlært. Under ferie vil den pågældende skulle have løn som udlært.

Vedrørende løn under ferie til ansatte, der har ændret beskæftigelsesgrad , henvises til afsnit 23.4.2 , for så vidt angår ansatte, der er omfattet af ferieaftalen, og afsnit 23.4.3 for ansatte, der alene er omfattet af ferieloven.

Feriegodtgørelse på 12 pct. anvendes alene i de tilfælde, hvor en ansat, der i øvrigt har krav på ferie med løn, i stedet har fremsat krav om feriegodtgørelse, jf. Fel. § 23, stk. 5.

Krav herom skal fremsættes forud for optjeningsåret. Det betyder, at krav om feriegodtgørelse på 12 pct. af lønnen i optjeningsåret 2017 til udbetaling i ferieåret 2018/2019 skal være fremsat inden udgangen af 2016.

Ved fratræden ydes altid feriegodtgørelse på 12 ½ pct., dvs. også til ansatte, der har valgt at få feriegodtgørelse på 12 pct. af lønnen, jf. Fel. § 23, stk. 6.

Reglerne om betaling for ferie findes i Fel. §§ 23-26. I ferieaftalen findes supplerende/afvigende regler i §§ 11-13.

23.4.1.2. Betaling for 5. ferieuge

Det er i begrænset omfang muligt at udbetale feriepenge direkte til den ansatte for ferie, der ikke er afholdt ved ferieårets udløb, også selv om der ikke har foreligget en feriehindring, jf. Fel. §§ 34 a - 34 c.

Efter Fel. § 34 a, stk. 3, jf. fbkg. § 18, skal ansættelsesmyndigheden på eget initiativ - og normalt senest den 15. juni efter ferieårets udløb - udbetale feriepenge, dvs. løn under ferie, til den ansatte for den ikke-afholdte ferie, hvis

  • beløbet er på 2.250 kr. eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, og
  • beløbet vedrører ferie ud over 20 dage (for ansatte med 6-dages-uge 24 dage), og
  • det ikke er aftalt, at dagene overføres.

Ved opgørelsen af, om feriepengene ligger under beløbsgrænsen på de 2.250 kr., medregnes såvel eget som arbejdsgivers pensionsbidrag.

Beløb på 50 kr. og derunder udbetales kun efter anmodning, jf. fbkg. § 19 .

Der indbetales sædvanligt pensionsbidrag af de pensionsgivende dele af beløbet.

Denne bestemmelse gælder ikke alene optjent ferie, men også fx den ferie, elever har ret til efter Fel. § 9.

Hvis beløbet (inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag) overstiger 2.250 kr., skal ansættelsesmyndigheden efter anmodning fra den ansatte , jf. Fel. § 34 b, stk. 2, udbetale feriepengene til den ansatte, hvis

  • anmodningen fremsættes senest 30. september efter ferieårets udløb, og
  • beløbet vedrører optjent ferie for beskæftigelse ud over 9½ måneds samlet varighed i et optjeningsår, og
  • det ikke er aftalt, at dagene overføres.

Der indbetales sædvanligt pensionsbidrag af de pensionsgivende dele af beløbet.

Denne bestemmelse gælder alene optjent ferie og således ikke fx den ferie, elever har ret til efter Fel. § 9.

Anmodning om udbetaling af feriepenge i henhold til denne bestemmelse skal fremsættes på en blanket, der er udstedt eller godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. fbkg. § 20 . Der henvises til www.star.dk .

Fremsætter den ansatte ikke anmodning om udbetaling af feriepengene senest 30. september efter ferieårets udløb, skal beløbet (inkl. eget- og arbejdsgiverpensionsbidrag) indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det understreges, at den ansatte fortsat har krav på at holde alle sine feriedage i ferieåret, og at ansættelsesmyndigheden fortsat med de gældende varsler kan pålægge den ansatte at holde alle sine optjente feriedage.

For så vidt angår krav på feriepenge fra arbejdsgiveren gælder der en generel forældelsesfrist på 3 år fra ferieårets udløb, jf. Fel. § 35, stk. 2.