23.2.3. Ikke-optjent ferie

Selv om en ansat ikke har optjent fuld ferie eller ikke har optjent ferie overhovedet, har den pågældende i henhold til Fel. § 8 ret til at få suppleret antallet af feriedage op til 25 dage pr. ferieår (for ansatte med 6-dages-uge 30 dage pr. ferieår, jf. fbkg. § 6).

Arbejdsgiveren bidrager ikke økonomisk til denne ferieafholdelse. Der skal derfor normalt foretages et fradrag i den ansattes løn (se dog Fel. § 17, stk. 2, om visse tilfælde af samlet virksomhedslukning på hverdage mellem jul og nytår).

Under afholdelse af ikke-optjent ferie kan den ansatte få feriedagpenge fra en arbejdsløshedskasse, hvis pågældende er berettiget til dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed.

Ikke-optjent ferie skal afholdes efter eventuel optjent ferie.

23.2.3.1. Lønfradrag

Når en ansat holder ikke-optjent ferie eller ferie, som er optjent hos en anden arbejdsgiver, skal der foretages et fradrag i lønnen.

Det er den enkelte ansættelsesmyndigheds ansvar, at lønindeholdelsen sker i forbindelse med ferieafholdelsen.

Fradraget udgør efter ferieaftalen 7,4/1924 af årslønnen for hver feriedag for en fuldtidsansat med 5-dages uge, jf. ferieaftalen s § 10. For ansatte med en 6-dage-uge udgør fradraget 6,17/1924. For deltidsansatte beregnes fradraget forholdsmæssigt. Der henvises i øvrigt til Fmst. cirk. 1/9 2015 om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd . I grundlaget for beregning af lønfradraget indgår bidrag til en eventuel forsikringsmæssig pensionsordning.

Efter akademikeroverenskomsten foretages fradrag efter tilsvarende regler, men der indbetales pensionsbidrag, som om der holdes ferie med løn, jf. overenskomstens § 10, stk. 3.

For ansatte, der følger ferielovens regler, og hvis arbejdstid er tilrettelagt med 5 dage om ugen, udgør fradraget 4,8 pct. af månedslønnen pr. feriedag, jf. Fel. § 8, stk. 2. For ansatte med 6-dages-uge udgør fradraget 4 pct. af månedslønnen pr. feriedag, jf. fbkg. § 8.

23.2.3.2. Særligt om tjenestemænd mv.

I henhold til ferieaftalens § 18 har tjenestemænd i visse situationer ret til betalt ferie uden at have optjent ferieret i optjeningsåret. Reglerne er nærmere beskrevet i ferievejledningens afsnit 3.3.7.c.

23.2.3.3. Særligt om elever

Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie, uden at ferie er optjent. Reglerne herom findes i Fel. § 9 og er nærmere omtalt i ferievejledningens afsnit 3.3.6.