23.2.2. Optjening af ferie

Der optjenes 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret (= kalenderåret), dvs. 25 dage pr. år, jf. Fel. § 7. Det er uden betydning for optjeningen, om der er tale om fuldtids- eller deltidsbeskæftigelse.

Ansatte, der arbejder 6 dage om ugen, optjener 2,5 dages ferie for hver måneds ansættelse, dvs. 30 dage pr. år, jf. fbkg. § 4.

Ved beskæftigelse af kortere varighed end 1 måned optjenes ret til 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse, dog maksimalt 2,08 dage pr. måned, jf. fbkg. § 3, stk. 1. Ansatte med 6-dages-uge optjener 0,09 dag for hver dags ansættelse, dog maksimalt 2,5 dag pr. måned, jf. fbkg. § 5, stk. 1. Ved opgørelse af, hvor mange dage ansættelsen har varet, indgår helligdage, sygedage og fridage osv.

Ferie optjenes også under fravær med hel eller delvis løn , fx som følge af sygdom, tjenestefrihed og - for tjenestemænd - disciplinær suspension.

Fraværsperioder, hvor der ikke udbetales løn, men fortsat indbetales sædvanlige pensionsbidrag/optjenes sædvanlig pensionsret, betragtes i relation til ferie også som fravær med delvis løn, jf. Højesterets dom af 20. november 2009 (UfR 2010.508H). Der optjenes derfor også ret til ferie i sådanne perioder.

Endvidere optjenes ferie under afholdelse af optjent ferie , uanset om ferien holdes med løn eller med feriegodtgørelse. Vedrørende de særlige forhold ved fritstilling i forbindelse med fratræden henvises til Fel. § 16, stk. 2 og 3, samt afsnit 23.6 .

Under ulovlig udeblivelse optjenes ikke ret til ferie.

23.2.2.1. Ferieaftalen

Efter ferieaftalen optjener en ansat desuden ferie i de første 6 måneder af en tjenestefrihedsperiode uden løn - uanset formålet med tjenestefriheden, jf. § 4, stk. 2, nr. 1).

Det gælder således også for ministre og folketingsmedlemmer, der har tjenestefrihed uden løn fra ansættelse i staten under varetagelse af hvervet. Selve hvervet som minister eller folketingsmedlem er hverken omfattet af ferieloven eller ferieaftalen.

Reglerne om optjening af ferie under tjenestefrihed uden løn er nærmere beskrevet i ferievejledningens afsnit 3.3.2. - 3.3.4.

23.2.2.2. Ferieloven

En ansat, der ikke får løn under sygdom, optjener under visse betingelser ferie under sygefravær, jf. Fel. § 7, stk. 2, og § 25.