9.9.10.2. Undtagelse: Ej anmeldelse af ikke fortrolige oplysninger

Persondatalovens § 44, stk. 1, modificerer dette ved at fastslå, at behandling, som ikke omfatter oplysninger af fortrolig karakter, er undtaget fra reglerne i § 43. En sådan behandling kan uden anmeldelse endvidere omfatte identifikationsoplysninger, herunder personnummer. Der er endvidere fastsat undtagelser til udgangspunktet om anmeldelsespligt i bekg. 529 15/6 2000 om undtagelser fra pligten til anmeldelse i den offentlige forvaltning . For nærmere information herom kan der henvises til Datatilsynets vejledning 125 10/7 2000 om anmeldelse .

Efter lovens § 45, stk. 1, skal der - inden behandling, som er omfattet af anmeldelsespligten i § 43, iværksættes - indhentes en udtalelse fra Datatilsynet, bl.a. når behandlingen omfatter følsomme oplysninger.

Det betyder i praksis, at myndigheden skal anmelde behandlinger af fortrolige og følsomme oplysninger, bortset fra de behandlinger, der er nævnt i undtagelsesbekendtgørelsen. Eksempler herpå kan være oplysninger om personlighedstest og strafbare forhold.

Der er mulighed for at foretage anmeldelse elektronisk via www.datatilsynet.dk , hvor der også er en kladde til offentlige myndigheders anmeldelse af personaleadministration.