13.5.1. Cheflønspulje

Cheflønsaftalen indeholder et aftalebaseret puljesystem, der fastlægger rammerne for den lokale løndannelse.

Ministerierne råder hver især over en cheflønspulje, fra hvilke der kan ydes varige og midlertidige tillæg. Moderniseringsstyrelsen orienterer de enkelte ministerier om eventuelle opskrivninger af puljen, som måtte blive aftalt i forbindelse med overenskomst- og aftalefornyelsen. Der er ikke aftalt nogen generelle opskrivninger i overenskomstperioden 2018-2021.

Aftalen om chefløn bygger på et princip om frivillighed, for så vidt angår udmøntning af cheflønspuljen. De lokale parter kan således selv beslutte, i hvilket omfang de ønsker at anvende puljemidlerne.

De enkelte ministerier, styrelser og direktorater har ansvaret for at føre regnskab med de tildelte cheflønspuljemidler. Regnskabet skal løbende opdateres.

Lønforbedringer i form af varige og midlertidige tillæg ydes af cheflønspuljen. Engangsvederlag ydes uden for pulje.

For ansatte omfattet af cheflønsaftalens bilag 1 ydes også engangsvederlag af cheflønspuljen. Engangsvederlag kan dog ydes uden for pulje, hvis der er tale om resultatløn. Bilaget omfatter biskopper og provster samt en række stillinger inden for politi- og retsvæsen mv., herunder dommere.

Ansatte i stillinger som professor er ikke omfattet af cheflønspuljen, men de øvrige bestemmelser i aftalen om chefløn gælder også for professorer.

Der henvises i øvrigt til teknisk vejledning om lokalløn og chefløn 1999 .

Merudgifter til lønforbedringer til chefer, som er ansat på institutioner, der er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, skal ikke afholdes af cheflønspuljen. Dette gælder dog ikke for Rigspolitiet.